Skip to content

Szanujemy wszelkie dane przekazane zarówno czynnie jak i biernie przez Użytkowników Serwisu i dbamy o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych.

Przetwarzanie plików typu „cookies”

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są na tej stronie w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Do tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie Google Analitycs;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie ciasteczek na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystanie w sposób przedstawiony powyżej, bądź nie. Odpowiednich zmian dokonasz następująco:

Internet Explorer: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność -> Zaawansowane -> Zablokuj pliki cookie

Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność -> Historia -> Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika -> Akceptuj ciasteczka

Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Ustawienia treści -> Pliki cookie

Dokładamy wszelkich starań aby umożliwić Tobie bezproblemowe korzystanie z naszego serwisu, jednak nie gwarantujemy braku zaistnienia błędów spowodowanych wyłączeniem obsługi ciasteczek.

 

 

Polityka Prywatności

Przez użyte w treści Polityki Prywatności sformułowania należy rozumieć:

 1. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne, w wyłączeniem informacji umożliwiających określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;

 2. Zbiór danych osobowych – usystematyzowany zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;

 3. Przetwarzanie danych – wszystkie czynności wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

 4. Administrator Danych Osobowych – podmiot zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych.

 5. – zapewnienie dostępu do informacji wyłącznie osobom upoważnionym;

 6. – spójność danych, zapewnienie, że dane nie zostaną zmienione, dodane lub usunięte w nieautoryzowany sposób;

 7. – zapewnienie, że osoby upoważnione będą miały dostęp do informacji tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione.

 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

§ 2

 1. Polityka prywatności określa:

  1. dane Administratora Danych Osobowych;

  2. rodzaj przetwarzanych Danych, zakres i sposób ich przetwarzania;

  3. zasady ochrony przetwarzanych Danych osobowych;

  4. uprawnienia osób, których Dane osobowe są przetwarzane.

  1. Podstawą do opracowania niniejszego dokumentu i jego wdrożenia w Spółce są w szczególności następujące przepisy prawa:

 1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z 28 czerwca 2016 r., Dz.U. 2016, poz. 922 z późn. zm.);

 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);

 3. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 719);

 4. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 745 z późn. zm.).

 5. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w dalszej części dokumentu określane jako „RODO”).

 1. Administrator Danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z Przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.

 2. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym dostępnym w na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 3. Administrator Danych umożliwia osobom, których Dane osobowe mają być przetwarzane możliwość zapoznania się z treścią niniejszej polityki przed przekazaniem tych danych.

II.

Administrator Danych i Przetwarzanie danych osobowych

§ 3

 1. Administratorem Danych jest Wojciech Butkus Fotografia, ul. Topolowa 22B/8, 83-110 Tczew, Nip: 593-247-79-15
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  3.    Administrator Danych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarza
  następujące grupy danych osobowych:
  a)    dane osobowe związane z udzieleniem zlecenia, na które składają się: imię,
  nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej, a w przypadku
  obsługi osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą –
  także firmę przedsiębiorstwa NIP, REGON oraz adres przedsiębiorstwa;
  b)    dane osobowe pracowników i osób współpracujących, na które składają się imię
  i nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej, a w przypadku współpracy z innymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub osobami
  prowadzącymi działalność gospodarczą – także firmę przedsiębiorstwa NIP, REGON
  oraz adres przedsiębiorstwa;
  4. Wskazane wyżej Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad Przetwarzania
  przewidzianych przez przepisy prawa, w szczególności:
  a)    zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b)    zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c)    w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, w tym w szczególności:
  •    w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy o świadczenie usług fotograficznych, jej zmiany bądź rozwiązania;
  •    w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, na podstawie których firma zatrudnia pracowników oraz nawiązuje współpracę z innymi osobami.
  5.    Dane osobowe nie będą przetwarzane w dalszym zakresie w sposób niezgodny z powyższymi celami.
  6.    Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu Przetwarzania danych oraz jedynie w przypadku wyrażenia przez osobę, której Dane osobowe mają być przetwarzane wyraźnej zgody na przetwarzanie Danych w określonych wyżej celach.
  7.    Administrator danych nie podejmuje czynności Przetwarzania, które mogłyby się wiązać
  z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób. W przypadku planowania takiego działania Administrator wykona czynności określone
  w art. 35 i nast. RODO.
  8.    Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
  9.    Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane.
  10.    Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO.
  11.    Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.
  12.    W przypadku planowania nowych czynności Przetwarzania Administrator dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.
  13.    Administrator Danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po
  rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia
  ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa
  międzynarodowego obligują Administratora Danych do ich retencji.
  14.    Administrator Danych ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego
  danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa w szczególności organom ścigania.

  III.
  Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

  § 4
  1.    Osoba, której Dane osobowe mają być przetwarzane w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wyraża zgodę na przetwarzanie jej Danych osobowych poprzez złożenie
  stosownego oświadczenia woli. Oświadczenie to może być złożone w formie pisemnej
  lub elektronicznej.
  2.    Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  a)    dostępu do danych i ich sprostowania,
  b)    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  c)    wniesienia sprzeciwu,
  d)    wniesienia, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, skargi do organu nadzorczego właściwego dla Państwa Członkowskiego swojego zwykłego miejsca pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia naruszenia.
  3. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych oraz osobą nadzorującą Przetwarzanie danych osobowych w firmie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: admin@butkus.pl
  4.    Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia
  prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  5.    Administrator Danych Osobowych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom
  aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

  IV.
  Procedura ochrony Danych osobowych

  § 5
  1.    Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych
  niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości
  Przetwarzanych danych.
  2.    Administrator Danych Osobowych stosuje pseudoanimizację, szyfrowanie danych, kontrolę
  dostępu celem minimalizacji skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
  3.    Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora Danych
  Osobowych albo przetwarzający, którym powierzone zostało Przetwarzanie danych
  na podstawie odrębnej umowy.
  4.    Administrator Danych Osobowych stosuje m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) dla zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

  V.
  Powierzenie Przetwarzania danych osobowych

  § 6
  1.    Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO.
  2.    Przed powierzeniem Przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych w miarę możliwości uzyskuje informacje o dotychczasowych praktykach procesora
  dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.

  VI.
  Przekazywanie danych do państwa trzeciego

  § 7
  Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa
  trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

  VII.
  Postanowienia końcowe

  § 8
  1.    Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018 roku.
  2.    Każdorazową zmianę treści niniejszej Polityki Administrator Danych osobowych
  niezwłocznie udostępnia do wiadomości osób, których dane osobowe są przetwarzane.